Zeus salazar pantayong pananaw pdf

Edukasyong pilipino at pantayong pananaw 2016 home. The philippine history that ive known is based on the authors perspective when they came to the philippines. Tanggap niya ang tawag na ito, subalit marami ang namamali sa pagaakalang diyos ang turing niya sa kanyang sarili. I was not a student of zeus salazar or any of the leading names of pantayong pananaw pp.

Zeus salazar pantayong pananaw isang paliwanag scribd. Ang pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihasnan zeus a. Zeus salazar pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihasnan. Zeus salazar september 26, 2012 september 26, 2012 vipotato isa marahil sa dahilan ng pagiging banyaga ng mga pilipino sa sariling bansa ay dahil na rin sa kakulangan nila sa kaalaman sa kasaysayan ng pilipinas.

Salazar ng pantayong pananaw ay lumitaw mula sa aking analisis ng mga pundamental na puntodebistang pangkasaysayan sa proseso ng ating pagiging bansa. Pantayong pananaw o pantasyang pananaw lamang kamalayan sa mga konseptodalumat ng bayan, mga tinig mula sa ibaba. Malinaw na isinasaad ng mga tagapagsulong ng pp pantayong pananaw na ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan ay hindi lamang istruktural na karaniwang nasisilayan at nararamdaman ng mga tao kundi matatagpuan din sa lebel ng pananaw ng kapantasan salazar 2004. Muli kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo at nagtaguyod ng gawain. Zeus salazar, the ideological giant in the university of the philippines academic community is one of my history professors. Sikolohiyang pilipino, pilipinolohiya at pantayong pananaw. As i was introduced to pantayong pananaw perspective in studying philippine history i came to realized how philippine history should be written. Salazar ng pantayong pananaw ay lumitaw mula sa aking analisis ng mga.

Called pantayong pananaw pp forusfromus perspective, this. Zeus salazar pantayong pananaw isang paliwanag free download as pdf file. Pantayong pananaw and the history of philippine political concepts article pdf available in kritika kultura september 2009 with 25,420 reads how we measure reads. Prospero covar pilipinolohiya, and zeus salazar pantayong pananaw, were all present in the launching of the first conference of the pambansang samahan sa sikolohiyang pilipino pssp, or national association of filipino psychology, on november 611, 1975.

However, salazar advises against the use pangkaming pananaw as a research approach or method, for in order to produce a selfreflexive methodology, it would be prudent to start the process of cultivation from the inside, first and foremost. Kaunaunahang aeta na nagtapos sa up manila, nagkuwento tungkol sa kanyang buhay duration. Ito ay isang akda na nagpapatunay na may pagtatangkang magbuo ng bagong historiograpiya sa pilipinas. Ang pantayong pananaw mula sa pakikinig sa forum ni dr. Ito ang tawag, kapwa ng mga nagmamahal at naiirita, kay zeus atayza salazar, retiradong propesor ng kasaysayan sa unibersidad ng pilipinas diliman, at ama ng pantayong pananaw. Ang pantayong pananaw bilang diskursong bayan at ang. I first heard of salazars name from my mothers stories about her up university of the philippines days, which provided me my earliest idea of salazars influence in the field of history. Sep 11, 2012 z eus salazar pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihasnan. Mas kilala siya sa kanyang pagaaral ukol sa pantayong pananaw. Makikita rito ang aspeto ng pagsulat at ang ibat ibang pananaw sa kasaysayan ng mga pilipino noon. Pdf pantayong pananaw and the history of philippine political. Oclcs webjunction has pulled together information and resources to assist library staff as they consider how to handle coronavirus. K r i t i ka ku lt ur a forum kritika short notations and reflections on pantayong pananaw aaron rom o. Pantayong pananaw and bagong kasaysayan in the new filipino historiography.

Pantayong pananaw the exclusive, inside perspective of filipino historical narrative, which. His influence as the moving force of pp extends from his contemporaries and colleagues in the field of history and various other. Dagdag pa ni salazar, magkakaroon lamang ng pantayong pananaw kapag. His influence as the moving force of pp his influence as the moving force of pp extends from his contemporaries and colleagues in the field of. Can anyone explain what the hell pang kaming pananaw and. Philippine ejournals pantayong pananaw o pantasyang pananaw.

Tanggap niya ang tawag na ito, subalit marami ang namamali sa. A chronological events on how filipinos came to be, written by western historians. Bukas din ang mga katalastas ng pantayong pananaw sa talastasan lalot isinulat niya ang kanyang papel sa wika ng talastasan. Pp began in the late 1970s as an indigenizing movement among a core of filipino historians led by zeus a. Ating wika at ang pantayong pananaw jesusa bernardo, less. Pdf short notations and reflections on pantayong pananaw. Nilalayon ng papel na ito na magtakda ng isang oposisyonal na perspektiba ukol sa ilang mahahalagang konseptong kinakasangkapan ng metodong pantayong pananaw, na lumilitaw sa variant ni dr. While his intellectual leadership and remarkable originality have been vital, it should be clarified that zeus a. Short critique of pantayong pananaw by zeus salazar et. No design or tech skills are necessary its free, easy, and awesome.

Sep 19, 2017 copy of click to edit created using powtoon free sign up at create animated videos and animated presentations for fre. Pdf pantayong pananaw and the history of philippine. Salazar s approach in writing the history of political concepts in the philippines represents one of the most challenging and insightful directions within his complex body of work. Pdf exposition, critique and new directions for pantayong. Itinatag ni salazar ang bahay saliksikan ng kasaysayan at ang akda ni ocampo ang una lamang sa marami. Ang pantayong pananaw ni zeus salazar ay hinggil sa ugat at kabuluhan ng kasaysayang pilipino. He obtain his graduate degree from sorbonne university in paris where he. Philippine ejournals pantayong pananaw o pantasyang. Pantayong pananaw and the history of philippine political. Numerous and frequentlyupdated resource results are available from this search. Salazar is a historian, an anthropologist and the proponent of the pantayong pananaw. Pantayong pananaw the we perspective is defined as a method of acknowledging the history and development of the nation based on the internal interconnectedness and linking of characteristics, values, knowledge, wisdom, aspirations, practices, behavior, and experiences as a unified whole a unity that is framed by and.

Originally formulated as a departure from both the earlier proamerican and the opposing nationalist traditions. Zeus salazar pantayong pananaw isang paliwanag philippines. Atoy navarro, mary jane rodriguez at vicente villan, 5564. I just remember those terms from my college history class and i always shake my head because i cant understand what the hell are those things. Pantayong pananaw wikipedia, ang malayang ensiklopedya. Pantayong pananaw o pantasyang pananaw lamang kamalayan sa.

Salazar a lahat ng mga wikang pilipino, may mga konseptong katumbas ng tayo, kami, sila, at kayo na tumutukoy sa mga nagsasalita at lahat ng kanyang kausap, kasama kahit na iyong wala. Saliksik journal susing dalumat at balangkas ayon kay zeus salazar, may dambuhalang pagkakahating pangkalinangan sa pilipinas. Ngunit bilang isang maliit napakaliit na paksain lamang ito sa kurikulum, kung titingnan ang kabuuan. May mga konseptodalumat bang maituturing na maaaring maging susi ng pagkakakilanlan natin bilang isang bansa o ito ba ay pantasyang pananaw lamang. The exile experience has assumed different forms, meanings and impact on individuals and the society left behind in different periods. Reyes aus manila, philippinen university of the philippinesdiliman bremen. He was educated at the university of the philippines up and at the sorbonne. Studies colonial history, local and oral history, and travel studies. Final reflection philippine history as ive known are the ones written in the traditional history books and being taught to history classes in grade schools and high schools. Lumikha ng isang aklat ikargangpakuha bilang pdf bersiyong maililimbag.

Powtoon gives you everything you need to easily make professional videos and presentations that your clients, colleagues, and friends will love. Zeus salazar, a history professor from the history department of university of the philippines diliman and considered as the father of the pantayong pananaw. His still unpublished doctoral thesis salazar 1968 already contained the basic ideas which would lead to his mature perspectives on cultural and historical. Isang maikling pagsasakasaysayan, 19512019 mark joseph p. Can anyone explain what the hell pang kaming pananaw and pantayong pananaw is. Case study room, social science building through the past several decades of controversies on pantayong pananaw ppbetween its defenders and detractors, pp has been variously referred to as a theory andor method on the study of history, a new. Ang pantayong pananaw ay mas malaki pa sa hiniraya ni zeus a. Ali 2013445 ba orcom tfb november 21, 2014 a reaction paper expositions, critique and new directions for pantayong pananaw by ramon guillermo pantayong pananaw is an excellent notion in the field of philippine social sciences which eliminates colonial thinking in the writing of philippine culture. Noon pang unang bahagi ng mga taong 70, ang pinakabuod ng pananaw na ito ay isang.

Reliable information about the coronavirus covid19 is available from the world health organization current situation, international travel. I irst heard of salazars name from my mothers stories about her. Salazars approach in writing the history of political concepts in the philippines represents one of the most challenging and insightful directions within his complex body of work. Ang pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihasnan. Sep 26, 2012 ang pantayong pananaw mula sa pakikinig sa forum ni dr. Binigyang depinisyon ang pantayong pananaw bilang isang metodo ng pagkilala sa kasaysayan at kalinangang pilipino na nakabatay sa. Autoplay when autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Narito ang ilan sa mga pangyayari sa nagdaang kumperensya. Dalawa ang paguuri niya sa mga pilipino ang elit at ang bayan salazar 1991, 1997a, 1997b, 1999b, 1999c. Zeus salazar, a historian who spent most of his teaching career at the department of history at the university of the philippinesdiliman. Chua pantayong pananaw o pantasyang pananaw lamang focus on pp.

Subalit hindi ito malilihis sa diwa ng sinimulang pamana ni salazar. Salazar translator of manifesto ng partido komunista. He developed the pantayong pananaw discourse as a response to the westernized perspective of the study of. I first heard of salazar s name from my mothers stories about her up university of the philippines days, which provided me my earliest idea of salazar s influence in the field of history. Tugano, university of the philippines diliman, asian center, graduate student. The intellectual leader of the pantayong pananaw pp movement in the social sciences is zeus a. Short notations and reflections on pantayong pananaw. Salazar na pangunahing nagtatag ng pantayong pananaw. Pantayong pananaw and the history of philippine political concepts zeus a. Pantayong pananaw and bagong kasaysayan in the new filipino.

Pantayong pananaw and bagong kasaysayan in the new. Exile migration in philippine history is examined in this article from earliest times to the present. Pananaw by zeus salazar pantayong pananaw is a discourse within the indigenous tradition that was developed by dr. Sa papel niya ito, nagawa niyang teoretikal at akademikong punahin ang pantayong pananaw, na hindi magawa ng maraming nais pumuna dito na walang sinusulat liban sa kanilang mga pagdadaldal sa klase at palipad sa hangin. Noon pang unang bahagi ng mga taong 70, ang pinakabuod ng pananaw. Salazar, is a historian, an anthropologist and the proponent of the pantayong pananaw.

Zeus atayza salazar is a filipino historian, anthropologist, and philosopher of history, best known in pioneering an emic perspective in philippine history called pantayong pananaw forusfromus perspective, earning him the title father of new philippine historiography. Pantayong pananaw and the history of philippine political concepts ramon guillermo university of the philippines diliman bomen. Salazars approach in writing the history of political concepts in the philippines represents one of the most challenging and. Patunay lamang na marami pa rin ang handa at nais matuto tungkol sa pantayong pananaw at edukasyong pilipino. Ang paglago ng pantayong pananaw sa konteksto ng kapantasan ni zeus a. Halimbawa, tayong mga pilipino, kung ihahambing sa. Zeus salazar is a filipino historian and proponent of pantayong pananaw, a selfreflective view in the study of philippine history. A history of filipino historiography as an history of ideas. And he loved c2 or classic cuisine, which is a fusion of filipino food with other flavors. In 1955, he finished batsilyer ng sining sa kasaysayan, graduating as a summa cum laude from up diliman. Pantayong pananaw ang pagaaral ng kasaysayan natin sa ating sariling perspektiba gamit ang mga konsepto dalumat at isang wikang naiintindihan ng lahat. The intellectual leader of the pantayong pananaw pp movement in the social sciences is.

452 1154 1411 718 24 1457 206 50 347 511 1199 7 151 68 45 1492 321 740 1376 384 947 272 143 677 72 1020 561 1046 782 1404 1446 726